Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Velika Nedelja

 

1.    OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Velika  Nedelja

Naslov: Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja

Davčna št.: 82142211, nismo zavezanci za DDV

Matična številka: 5090148000

Tr: 01287-6030673997

Tel.: 02 71 36 200, 051 34 77 33

Fax: 02 71 36 205

e-mail: o-vn.mb@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.osvelikanedelja.si

ravnatelj: Stanislav Bezjak, prof.

pomočnik  ravnatelja: Marijan  Škvorc, univ. dipl. psiholog

Katalog je sprejel: Stanislav Bezjak, ravnatelj

Datum zadnje spremembe kataloga: 07.10.2019

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Vanja Bokša, poslovna sekretarka

Tel: 02 71 36 200

e-naslov: vanja.boksa@guest.arnes.si

 

2.    OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani www.osvelikanedelja.si. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času uradnih ur od 7.00 do 15.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/1450/1419/15 – odl. US in 102/15) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05119/0795/11 in 24/16).

 

3.    SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:

Organigram:

Organigram-Osnovne-šole-Velika-Nedelja

 

 
Kratek opis delovnega področja zavoda:
Osnovna šola Velika Nedelja je javni zavod, ki je bil ustanovljen z odlokom občine Ormož dne 28.11.1991. Ustanovljen je bil za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti osnovne šole naslednjega šolskega okoliša: Cvetkovci, Drakšl, Hajndl, Lunovec, Mihovci pri Veliki Nedelji, Osluševci, Podgorci, Preclava, Ritmerk, Senešci, Sodinci, Strmec, Strjanci, Šardinje, Velika Nedelja, Vičanci, Trgovišče.

OŠ Velika Nedelja ima eno podružnico v Podgorcih.

1. 9. 2017 je Občina Ormož z odlokom priključila Vrtec Podgorci k OŠ Velika Nedelja.

Zavod je registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

  • P/85.100 Predšolska vzgoja
  • P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
  • I/56.290 Druga oskrba z jedmi
  • L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
  • P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  • P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • R/90.010 Umetniško uprizarjanje

 

Seznam organizacijskih enot:
Podružnična  šola  Podgorci

 

Naslov: Podgorci  81, 2273  Podgorci

Tel.: 02 71 36 230, 31

Pedagoški vodja: Irena Bezjak, profesorica razrednega pouka

Vrtec Podgorci Podgorci  81/a, 2273  Podgorci

Tel.: 02 71 92 286

pomočnica ravnatelja vrtca: Silva Mori dipl. vzgojiteljica

 

Seznam glavnih predpisov:
 

Državni predpisi:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi OŠ Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 12/2012)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/2016 )

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OŠ Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/2017)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi OŠ Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/2018)

 

Interni akti:

Pravila OŠ Velika Nedelja

Poslovnik o delu sveta zavoda

Pravila šolske prehrane

Vzgojni načrt in pravila šolskega reda

Pravila-o-prilagajanju-šolskih_obveznosti_2019

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 29.08.2019

Seznam delovnih mest 29.08.2019

Opisi DM 29.08.2019

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil
LDN 2023_24
Šolska publikacija 2022-23

Poročilo o realizaciji LDN 22_23

Letno poročilo 2023

Program dela 2024

 

Upravni postopki in storitve
Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

 

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Postopki javnega naročanja

Javni natečaji za zaposlitev

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
 

Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

 

 

 
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Ormož
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 01.09.2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) običajen
jezik zapisa (ISO 639-2) slovenščina
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Ormož
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 31.08.2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) običajna
jezik zapisa (ISO 639-2) slovenščina
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Ormož
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 25.06.2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) običajna
jezik zapisa (ISO 639-2) slovenščina
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
področje (šifrant) izobraževanje
opis vsebine Zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
pravne podlage (SOP) 1996-01-0570
ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO) osnovnošolsko izobraževanje
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Ormož
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 01.09.2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) običajna
jezik zapisa (ISO 639-2) slovenščina
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /
naziv zbirke podatkov Evidence s področja dela in socialne varnosti
področje (šifrant) zaposlovanje
opis vsebine Zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec
pravne podlage (SOP) 2006-01-1768
ključne besede (deskriptorji EUROVOC) delodajalec, delojemalec
območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Občina Ormož
dostopnost podatkov (šifrant) podatki niso javno dostopni
posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo /
pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo /
internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov /
internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika) /
datum nastanka 01.09.2017
pogostnost osveževanja podatkov (šifrant) po potrebi
oblika zapisa (format) običajna
jezik zapisa (ISO 639-2) slovenščina
opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave ni povezave
oseba, odgovorna za objavo /

 

Stroškovnik (19. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja) – stroški se obračunajo brez DDV, ker nismo zavezanci za DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
1.  
2.  
3.  

 

Izdelal:

Stanislav Bezjak, ravnatelj

 

(Skupno 1.962 obiskov, današnjih obiskov 1)